Projectinfo

Herinrichting wijk Moesel

Algemeen

Welkom op de site van het project ‘Herinrichting wijk Moesel, Weert’. Via deze website willen wij u graag informeren over het project, waarbij de aanleg van een gescheiden rioolsysteem en de aanpassing van de straatprofielen centraal staan.

In onderstaande kaart is het beoogde projectgebied weergegeven.

De gemeente Weert heeft Plangroep Heggen de opdracht gegeven om het ontwerp te maken van zowel de riolering als de diverse wegen en groen binnen het plangebied. Van deze ontwerpen zijn vervolgens bestek- en uitvoeringstekeningen gemaakt.

De plannen zijn inmiddels gereed en door de gemeente Weert goedgekeurd voor uitvoering. Uiteraard zijn zelfs tijdens de realisatie kleinere aanpassingen nog mogelijk. Op deze website kunt u de plannen ook inzien en zie ook onder ”plannen” de sfeerimpressies van de huidige en toekomstige situatie, dus vóór en na de realisatie van het project.

Er zijn inmiddels meerdere stappen doorlopen, hieronder worden de stappen kort weergegeven.

Stap 1 — Vooronderzoeken en metingen
Er zijn in alle straten van het plangebied diverse onderzoeken uitgevoerd, deze zijn nodig om de juiste uitvoeringsmaatregelen te bepalen. Deze onderzoeken bestaan onder andere uit een infiltratieonderzoek en Bomen Effect Analyse. Bijkomend wordt de grondopbouw en -kwaliteit onderzocht en de grondwaterstand bepaald. Verder zijn er terreinmetingen uitgevoerd.

Stap 2 — Eerste bewonersbijeenkomst en Schets Ontwerp
Op basis van de eerste bevindingen is een algemene bewonersbijeenkomst op 5 februari 2019 gehouden. Hieruit zijn ook enkele bewoners naar voren getreden om de klankbordgroep te vormen. Deze groep heeft zich samen met de ontwerper gebogen over de ontwerpuitdagingen binnen de wijk. Op basis van de opgehaalde informatie, in samenspraak met de klankbordgroep, is het schetsontwerp voor de wijk gemaakt.

Stap 3 — Voorlopig ontwerp en tweede bewonersbijeenkomst
In samenspraak met de klankbordgroep zijn de gemaakte schetsen concreter gemaakt met als tussenproduct een voorlopig ontwerp (VO). Naar mate het ontwerpproces vordert, is er ook meer en meer bekend met betrekking tot de thema’s riolering, planning en fasering.

Stap 4 — Definitief ontwerp
Het Definitief Ontwerp is begin 2021 met de klankbordgroep gedeeld en via een bewonersbrief kenbaar gemaakt. Het ontwerp is ook door de Raad. Hierna is gestart met de detailleringen zodat het ontwerp uitgewerkt wordt tot een zogenaamd bestek. Dat bestek is een technische uitwerking van het ontwerp (de tekening) en zal samen met die tekeningen, het contractdocument vormen waarop een aannemer kan inschrijven.

Stap 5 — Prijsvorming en aanbesteding
Eind 2021 is het aanbestedingstraject afgerond en in de eerste helft van 2022 heeft de aannemer ‘Samen Duurzaam Moesel’ (een samenwerking tussen Bloem Infra B.V. en Van Beers Hoogeloon) opdracht gekregen voor de werkzaamheden.

Stap 6 — Schop in de grond (start uitvoering)
Eind februari 2023 is de aannemer ‘Samen Duurzaam Moesel’ gestart met de werkzaamheden. Er is gestart met het maken van de ondergrondse boring voor het regenwaterriool onder de Maaseikerweg door. Tevens heeft de aannemer een inloopdag voor de bewoners gehouden, er is een panoramadek geplaatst en leerlingen hebben van OBS de Graswinkel het project bezocht.

In mei 2023 is de uitvoering van de straten in de wijk Moesel van start gegaan. Wethouder Winters van de gemeente Weert opende het project en onthulde het projectbord.

Stap 7 — De realisatie (tijdens de uitvoering)
Voordat gestart wordt zal in de betreffende straat een huis-aan-huis brief bezorgd worden. In die brief staat de precieze planning van de betreffende straat. Tijdens de werkzaamheden wordt parkeren helaas niet meer mogelijk in de straat, maar uw woning blijft wel bereikbaar. Voor hulpdiensten blijft de straat natuurlijk wel toegankelijk. Tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager. U kunt hierbij terecht voor informatie, planning werkwijze en dergelijke, maar ook bij klachten of eventuele schade. De omgevingsmanager zal daarbij ook op gezette tijden aanwezig zijn op het werk. U kunt dan binnenlopen voor alle zaken rondom het project. U kunt alle contactgegevens vinden onder het kopje ‘contact’.

Nieuws

Vanaf heden zullen alle nieuwsberichten alleen nog op de BouwApp van de aannemer worden geplaats. U kunt de BouwApp openen via de volgende link: https://debouw.app/projects/herinrichting-wijk-moesel/updates.

Raadsvergadering 14 april 2021
Door de gemeenteraad is het Definitief Ontwerp vastgesteld.

Klankbordgroep overleg 12 april 2021
Op 12 april 2021 heeft het 5e klankbordgroep overleg plaatsgevonden. In verband met Corona gebeurde dit digitaal. Tijdens dit overleg werd het Definitief Ontwerp besproken, zoals dit aan de gemeenteraad op 14 april 2021 zou worden voorgelegd.

Bewonersbrief 17 maart 2021
Op 17 maart 2021 hebben de bewoners van Moesel een bewonersbrief ontvangen. Hierin is aanvullende informatie gegeven m.b.t. de voortgang en het vervolg van het project. Middels onderstaande link is de bewonersbrief digitaal te raadplegen.

19.001 – Bewonersbrief Moesel 17-03-2021

Klankbordgroepoverleg 12 november 2019
Op 12 november 2019 heeft er in het buurthuis Moesel een vervolgoverleg plaatsgevonden met de leden van de klankbordgroep. Tijdens de avond werd het concept DO (definitief ontwerp) besproken. Het verslag met bijlagen van dit overleg is hieronder te raadplegen.

19.001 – Verslag 4e klankbordgroep overleg 12-11-2019

19.001 – Wijzigingen ontwerp 4e klankbordgroep overleg 12-11-2019

19.001 – Opmerkingen 4e klankbordgroep overleg 12-11-2019

Inloopdag 18 september 2019
In de afgelopen periode is er in samenspraak met de klankbordgroep een voorlopig ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de wijk. Omwonenden worden in de gelegenheid gesteld om de plannen in te zien, een toelichting te krijgen en vragen te stellen. De inloopdag betreft woensdag 18 september 2019 van 16:30 tot 20:00 in wijkcentrum Moesel (Christinelaan 25, Weert).

Klankbordgroepoverleg 09 september 2019
Op 9 september 2019 heeft er in het buurthuis Moesel een vervolgoverleg plaatsgevonden met de leden van de klankbordgroep. Tijdens de avond is het concept VO (voorlopig ontwerp) besproken. Het verslag met bijlage is hieronder te raadplegen.

19.001 – Verslag 3e klankbordgroepoverleg 09-09-2019

19.001 – Bijlage verslag klankbordgroepoverleg 09-09-2019

Klankbordgroepoverleg 09 juli 2019
Op 9 juli 2019 heeft er in het buurthuis Moesel een vervolgoverleg plaatsgevonden met de leden van de klankbordgroep. Tijdens de avond is er teruggeblikt op het vorige overleg, welke werkzaamheden inmiddels zijn uitgevoerd en tot welke principes dit heeft voor de nieuwe inrichting van de straten van Moesel. Van het overleg is een verslag gemaakt, welke, net als de gegeven presentatie, middels onderstaande link te raadplegen in pdf-formaat.

19.001 – Verslag 2e klankbordgroep overleg 09-07-2019

19.001 – Bijlage verslag klankbordgroepoverleg 09-07-2019

19.001 – Presentatie visie Moesel

Klankbordgroepoverleg 20 maart 2019
Op 20 maart 2019 heeft er in het buurthuis Moesel het eerste overleg plaatsgevonden met de leden van de klankbordgroep. Tijdens de avond werden de eerste ideeën gedeeld, met betrekking tot ontsluitingsstructuur, snelheidsremmende maatregelen en nieuwe wegindelingen. De besproken stukken zijn onder het kopje ”Plannen” in te zien. Van het overleg is tevens een verslag gemaakt met ingekomen opmerkingen. Deze is middels onderstaande link te raadplegen in pdf-formaat.

19.001 – Verslag klankbordgroepoverleg 20-03-2019

19.001 – Bijlage verslag klankbordgroepoverleg 20-03-2019

Bewonersavond 5 februari 2019
Op 5 februari 2019 werd er in het gemeentehuis in Weert een bewonersavond georganiseerd. Het doel van de avond was om bewoners en stakeholders te informeren over het project en problemen en verbeterpunten in kaart te brengen. Tevens is men in de gelegenheid gesteld om zich op te geven voor een klankbordgroep welke nauw zal samenwerken met de ontwerper om de ingebrachte informatie te vertalen naar een concreet plan.

Middels onderstaande link is de gegeven presentatie te raadplegen in pdf-formaat. Verdere informatie volgt.

19.001 – Presentatie 1e Bewonersavond Moesel, Weert

Informatiebrief bewoners en stakeholders
Eind 2018 heeft Plangroep Heggen opdracht gekregen om te starten met het project. Omwonenden en stakeholders zullen zo spoedig mogelijk per brief geïnformeerd worden over de planning en te nemen stappen.

Plannen

Voor het project Moesel zijn diverse sfeerimpressies gemaakt. Deze geven een indruk hoe er omgegaan wordt met verharding, groen, loopstroken, etc. Ze zijn gemaakt op basis van foto’s van de bestaande situatie zodat de verschillen goed zichtbaar zijn.

Bestekstekeningen nieuwe situatie 31 mei 2021
Middels onderstaande links zijn de bestekstekeningen te raadplegen. Deze stukken vormen de basis voor de uitvoeringswerkzaamheden.

19.001 – B.19 – Situatie verharding

19.001 – B.20 – Situatie verharding

19.001 – B.21 – Situatie verharding

19.001 – B.22 – Situatie verharding

19.001 – B.23 – Situatie verharding

19.001 – B.24 – Situatie verharding

Definitief ontwerp 12 februari 2021
Middels onderstaande links is het definitieve ontwerp in twee pdf’s te raadplegen welke door het college is goedgekeurd. Deze stukken vormen de basis voor de te maken bestekstekeningen.

19.001 – Definitief Ontwerp Moesel, Weert – DO.01

19.001 – Definitief Ontwerp Moesel, Weert – DO.02

Stukken klankbordoverleg 12 november 2019
Op 12 november 2019 vindt er in het buurthuis Moesel een volgend overleg plaats met de klankbordgroep. Tijdens deze avond wordt besproken hoe het voorlopig ontwerp (VO) is doorvertaald naar een concept definitief ontwerp (cDO) en wat er met de ingekomen informatie van de inloopavond is gedaan. De conceptkaarten zijn middels onderstaande links te raadplegen. Benadrukt moet worden dat het tekeningen betreft welke nog geen definitieve status hebben.

19.001 – cDO.01

19.001 – cDO.02

(concept) Voorlopig Ontwerp
In samenwerking met de leden van de klankbordgroep zijn de eerste ideeën met betrekking tot de herinrichting van de wijk Moesel vormgegeven en doorvertaald naar een concreet voorlopig ontwerp. Dit ontwerp zal centraal staan tijdens de inloopdag welke zal plaatsvinden op 18 september 2019 van 16:30 tot 20:00 in het Buurthuis Moesel. Hieronder zijn de tekeningen middels links te raadplegen.

19.001 – VO.01

19.001 – VO.02

Stukken klankbordoverleg 20 maart 2019
Op 20 maart 2019 heeft er in het buurthuis Moesel het eerste overleg plaatsgevonden met de klankbordgroep. Tijdens deze avond zijn eerste stukken getoond met betrekking tot de nieuwe ontsluitingsstructuur, snelheidsremmende maatregelen en wegindelingen. De conceptkaarten zijn middels onderstaande links te raadplegen. Benadrukt moet worden dat het concepttekeningen betreft welke nog geen definitieve status hebben.

19.001 – SO.01 – Overzichtskaart

19.001 – SO.02 – Profielen

19.001 – SO.03 – Profielen

Planning

Globale planning van het project:

  • Start aanbesteding: eind 2021
  • Start uitvoering: 8 mei 2023
  • Werkzaamheden gereed*: december 2024

*Onder voorbehoud

Contact

Gemeente Weert

Bezoekadres
Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert

Correspondentie-adres
Postbus 950
6000 AZ Weert

(049) 557 50 00
gemeente@weert.nl
www.weert.nl

Projectmanager: T. Schreurs

Samen Duurzaam Moesel

Omgevingsmanager
Ben Schols
06 15 68 15 52
info@benscholsconsultancy.nl

Bouwapp
https://debouw.app/projects/herinrichting-wijk-moesel/updates

Plangroep Heggen BV

Bezoekadres
Parkweg 1a
6121 HV Born

Correspondentie-adres
Postbus 44
6120 AA Born

(046) 458 22 22
info@plangroep-heggen.nl
www.plangroepheggen.nl