Projectinfo

Zoerbeemden, Schietkelderweg & Industrieweg, Eijsden

Algemeen

Welkom op de site van het project ‘Zoerbeemden, Schietkelderweg & Industrieweg, Eijsden. Via deze website willen wij u graag informeren over het project, waarbij het opknappen van de wegen, het verbeteren van de verkeersveiligheid en het afkoppelen van regenwater centraal staan.

In onderstaande kaart is het beoogde projectgebied weergegeven.

De gemeente Eijsden-Magraten heeft Plangroep Heggen de opdracht gegeven om het ontwerp te maken van zowel de riolering/afkoppelingsplan als de weginrichting binnen het plangebied. Van deze ontwerpen zullen vervolgens bestek- en uitvoeringstekeningen worden gemaakt.

Bij dit project worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1 — Vooronderzoeken en metingen
Er zijn/worden in alle straten van het plangebied diverse onderzoeken uitgevoerd, deze zijn nodig om de juiste uitvoeringsmaatregelen te bepalen.

Stap 2 — Enquête bedrijven
Alle bedrijven binnen en grenzend aan het plangebied zullen een enquête kunnen invullen. Deze zal gaan over de volgende onderwerpen: verkeer, groenvoorzieningen, afwatering, openbare verlichting, bereikbaarheidsaspecten tijdens de uitvoering en overige aandachtspunten. De vragenlijst kan worden ingevuld tot 22 mei 2024.

Stap 3 — Opstellen schetsontwerp
Op basis van de bevindingen uit de onderzoeken en de enquête zal een schetsontwerp  worden opgesteld. Dit ontwerp biedt inzicht in de maatvoering, de groenstructuur, principeprofielen en –details en materialisatie.

Stap 4 — Opstellen voorlopig ontwerp
Gedurende het ontwerpproces zal het schetsontwerp worden door vertaald naar het voorlopig ontwerp. In deze fase zal ook een rioolontwerp/afkoppelplan worden opgesteld.

Stap 5 — Informatieavond
In juli/augustus zal een informatieavond plaatsvinden voor bedrijven en belanghebbenden. Tijdens deze avond zal het voorlopig ontwerp worden toegelicht. Tevens zal er per straat een aparte middag/avond worden ingepland om de fasering en bereikbaarheid tijdens de uitvoering te bespreken.

Stap 6 — Opstellen definitief ontwerp
Naar aanleiding van de informatieavond zullen de laatste wijzigingen op tekening verwerkt worden tot een definitief ontwerp.

Stap 7 — Technische uitwerking
Hierna wordt gestart met de detailleringen zodat het ontwerp uitgewerkt wordt tot een zogenaamd bestek en uitvoeringstekeningen. Dat bestek is een technische uitwerking van het ontwerp (de tekening) en zal samen met de uitvoeringstekeningen, het contractdocument vormen waarop een aannemer kan inschrijven.

Stap 8 — Aanbesteding
Vervolgens zal de meervoudige onderhandse aanbesteding plaatsen vinden.

Stap 9 — Schop in de grond (start uitvoering)
Uiteindelijk zal worden gestart met de uitvoering van het project. De voorlopige planning is dat dit in het voorjaar van 2025 zal zijn.

Nieuws

Enquête
De gemeente Eijsden-Magraten wil de wegen Zoerbeemden, Schietkelderweg en Industrieweg op bedrijventerrein Zoerbeemde opknappen. Voordat we starten met het maken van een ontwerp halen wij eerst informatie op bij de ondernemers op het bedrijventerrein. Daarna gaan we aan de slag met het ontwerp. De opgehaalde informatie wordt, als het kan, verwerkt in het ontwerp. Het voorlopig ontwerp leggen wij dan voor aan de bedrijven zodat zij hierop kunnen reageren. Bovendien zal voor elke straat een aparte bijeenkomst worden gepland om  met alle betrokken ondernemingen de bereikbaarheid en de fasering tijdens de werkzaamheden te bespreken.

U kunt de vragenlijst invullen tot woensdag 22 mei 2024. Na deze datum zullen wij de geanonimiseerde verzamelde gegevens op de projectwebsite een terugkoppeling/verslag delen.

Vul de enquête in via de knop links.

Plannen

Plannen zullen in de toekomst via deze pagina geraadpleegd kunnen worden.

Globale planning van het project*:

  • Enquête: mei 2024
  • Analyseren uitslag, delen verzamelde informatie en uitwerken schetsontwerp en voorlopig ontwerp: mei/juli 2024
  • Bewonersbijeenkomst: juli/augustus 2024
  • Uitwerken definitief ontwerp: augustus/september 2024
  • Voorbereiding werkzaamheden en kabel- en leidingwerkzaamheden en technische uitwerking: najaar 2024
  • Informatieverstrekking over de uitvoering en aansluitend uitvoering van de werkzaamheden: voorjaar 2025

*De planning is onder voorbehoud

Contact

Gemeente Eijsden-Magraten

Bezoekadres
Amerikaplein 1, 6269 DA Magraten

Correspondentie-adres
Postbus 10
6269 ZG Magraten

14043
info@eijsden-magraten.nl
www.eijsden-magraten.nl

Projectleider: Ralph Dreessen

 
Plangroep Heggen BV

Bezoekadres
Parkweg 1a
6121 HV Born

Correspondentie-adres
Postbus 44
6120 AA Born

(046) 458 22 22
info@plangroep-heggen.nl
www.plangroepheggen.nl

Projectleider: Rene Haenraets

Enquête

Vul de enquête hier in.