Projectinfo

Pastoor Greijmansstraat en Nieuwwijkstraat Schinveld

Algemeen

Welkom op de site van het project ‘Pastoor Greijmansstraat en Nieuwwijkstraat Schinveld’. Via deze website willen wij u graag informeren over het project, waarbij het uitvoeren van een riool- en wegreconstructie centraal staan.

In onderstaande kaart is het beoogde projectgebied weergegeven.

De gemeente Beekdaelen heeft Plangroep Heggen de opdracht gegeven om het ontwerp te maken van zowel de riolering als de weginrichting en groen binnen het plangebied. Van deze ontwerpen zullen vervolgens bestek- en uitvoeringstekeningen worden gemaakt.

Bij dit project worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1 — Vooronderzoeken en metingen
Er zijn/worden in alle straten van het plangebied diverse onderzoeken uitgevoerd, deze zijn nodig om de juiste uitvoeringsmaatregelen te bepalen. Deze onderzoeken bestaan onder andere uit een infiltratieonderzoek, verkeerstellingen, archeologie en natuurwaarden. Bijkomend wordt de grondopbouw en -kwaliteit onderzocht en de grondwaterstand bepaald. Verder zijn er terreinmetingen uitgevoerd.

Stap 2 — Verkeersanalyse
In deze analyse beschouwen we de huidige situatie waarmee inzicht verkregen wordt in:

 • Mogelijke knelpunten in het huidige wegprofiel en of de wegen op dit moment voldoende verkeersveilig zijn om het verkeer in twee richtingen te kunnen verwerken.
 • De bestaande verkeersintensiteiten
 • Eventuele verkeers(letsel)ongevallen welke in de betreffende straten zijn geregistreerd (Op basis van ViaStat).
 • De gevolgen voor de omliggende straten die mogelijk meer verkeer moeten gaan verwerken als gevolg van het instellen van éénrichtingsverkeer.

Met deze analyse brengen we in kaart of er in deze straten verkeerskundige knelpunten zijn of niet. Daarmee geven we een motivatie om wel of niets aan de huidige verkeersstructuur te wijzigen. Dit resulteert in een advies over de mogelijkheden om vanuit verkeerskundig perspectief wel of geen éénrichtingsverkeer op de Pastoor Greijmansstraat en de Nieuwwijkstraat in te voeren.

Stap 3 — Eerste bewonersbijeenkomst
Op woensdag 14 maart 2024 zal de 1e bijeenkomst plaatsvinden voor omwonenden en belanghebbenden. Deze avond zal voor beide straten gecombineerd zijn. De aanleiding en proces van het project zal worden toegelicht en er zal aandacht worden besteedt aan de éénrichtingsstructuur en het afkoppelen van regenwater.

Stap 4 — Opstellen schetsontwerp
Op basis van de bevindingen van bovengenoemde stappen zullen per straat een tweetal schetsontwerpen worden opgesteld. Deze ontwerpen bieden inzicht in de maatvoering, de groenstructuur, principeprofielen en –details en materialisatie.

Stap 5 — Opstellen voorlopig ontwerp
Gedurende het ontwerpproces zal het schetsontwerp worden door vertaald naar het voorlopig ontwerp. In deze fase zal ook een rioolontwerp en een beplantingsplan worden opgesteld.

Stap 6 — Tweede bewonersavond
De verwachting is dat in kwartaal 2 ’24 een 2e bewonersbijeenkomst per straat zal worden gepland. Deze dient om bewoners en belanghebbende het voorlopig ontwerp toe te lichten.

Stap 7 — Opstellen definitief ontwerp
Naar aanleiding van de 2e bewonersavond zullen de laatste wijzigingen op tekening verwerkt worden tot een definitief ontwerp.

Stap 8 — Technische uitwerking
Hierna wordt gestart met de detailleringen zodat het ontwerp uitgewerkt wordt tot een zogenaamd bestek. Dat bestek is een technische uitwerking van het ontwerp (de tekening) en zal samen met die tekeningen, het contractdocument vormen waarop een aannemer kan inschrijven.

Stap 9 — Aanbesteding
In kwartaal 4 ‘24 zal de meervoudige onderhandse aanbesteding plaatsvinden.

Stap 10 — Schop in de grond (start uitvoering)
We zijn voornemens om in kwartaal 1 ‘25 te starten met de uitvoering van het project.

Nieuws

1e Bewonersbijeenkomst
Op woensdag 14 maart 2024 heeft een 1e bewonersbijeenkomst plaatsgevonden. De avond was bedoeld om u te informeren over de aanleiding en kaders van het project en uw lokale kennis en ervaringen mee te nemen in de verdere uitwerking.

Plannen

Plannen zullen in de toekomst via deze pagina geraadpleegd kunnen worden.

Planning

 • Inventarisatie (1e bewonersavond): Q1-2024
 • Schetsontwerp: Q2-2024
 • Voorlopig ontwerp (2e bewonersavond): Q2-2024
 • Definitief ontwerp: Q3-2024
 • Bestek: Q4-2024
 • Aanbesteding: Q4-2024
 • Uitvoering: Q1-2025

*Planning onder voorbehoud, afhankelijk van voortgang ontwerpfase, besteksfase, onderzoeken, stikstof en werkzaamheden nutsbedrijven.

Contact

Heeft u vragen, ideeën of suggesties? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Beekdaelen: Dhr. M. Schutte.

Gemeente Beekdaelen

Bezoekadres
Deweverplein 1
6361 BZ Nuth

Scalahof 1
6365 BK Schinnen

Correspondentie-adres
Postbus 22000
6360 AA Nuth

088 45 02000
gemeente@beekdaelen.nl
www.beekdaelen.nl

Plangroep Heggen BV

Bezoekadres
Parkweg 1a
6121 HV Born

Correspondentie-adres
Postbus 44
6120 AA Born

(046) 458 22 22
info@plangroep-heggen.nl
www.plangroepheggen.nl