Project

Aanleg visvijver Schinveld

In de schinveldse bossen in de Gemeente Onderbanken ligt het Natuur- en Landschaftspark Rodebach-Roode Beek. Hier lag een gebiedsvreemd object dat een barrière vormde voor de verdere natuurontwikkeling. Het ging hierbij om de oude visvijver. Deze visvijver lag in de Ecologische Hoofdstructuur en vormde om een drietal redenen een bedreiging, te weten: tegenhouden unieke natuurontwikkeling, gemotoriseerd verkeer door natuurgebied, openbare orde en veiligheid.

De visvijver lag midden in het natuurgebied, in het dal van de Ruscherbeek. Door diverse ingrepen ten bate van de visvijver (dammen, sluizen, etc.) werd de doelstelling van natuurlijke vernatting tegengewerkt. Door vernatting zou zich in het dal van de Ruscherbeek het oorspronkelijke doorstroommoeras kunnen herontwikkelen, een biotoop die in Europa nauwelijks meer voorkomt.

De gemeente Onderbanken ontvouwde de plannen om de Roode Beek in het centrum ontkluizen en renatureren. Langs de as van deze renaturatie, aan de rand van het Natuur- en Landschaftspark Rodebach-Roode Beek, lag de voormalige rioolwaterwaterzuivering (RWZI), op deze locatie is nu de nieuwe visvijver gerealiseerd.