Reconstructie Mesweg – Mr. Dr. Froweinweg, Eys

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Uitvoering

Contact

Welkom op de site van het project ‘Reconstructie Mesweg-Mr. Dr. Froweinweg, Eys’. Via deze website willen wij u graag informeren over het project, waarbij diverse rioleringswerkzaamheden, de aanleg van transportriool en de herinrichting van de Wittemerweg, Mesweg en Mr. Dr. Froweinweg centraal staan.

 In onderstaande kaart is het beoogde projectgebied weergegeven. U kunt op de afbeelding klikken voor een vergrote weergave.

20.001 - Projectgrenzen zonder onderzoeksgebied

Het project wordt voorbereid in samenwerking met Plangroep Heggen en dient in het tweede kwartaal van 2021 gereed te zijn voor definitieve gunning aan de aannemer. In de Wittemerweg, Mesweg en gedeelte van de Mr. Dr. Froweinweg wordt de bestaande (transport)riolering vervangen en  een separaat hemelwaterriool aangelegd. Alle bovengenoemde straten worden heringericht. 

Bij dit project zijn/worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1  — Vooronderzoeken en metingen

In de periode januari  tot en met oktober 2020 worden binnen het plangebied diverse onderzoeken uitgevoerd die voor de uitwerking en de uitvoering van het project benodigd zijn. Denk hierbij onder andere aan: terreinmeting, rioolinspectie, milieukundig onderzoek en hydrologisch onderzoek

Stap 2  — 1e Bewonersbijeenkomst blanco

Op woensdag 4 maart 2020 heeft de eerste bijeenkomst plaats voor omwonenden en belanghebbenden. Op deze avond werd de aanleiding en proces van het project toegelicht. Na een algemene toelichting werden de aanwezige uitgenodigd om ideeën, wensen, problemen en verbeterpunten kenbaar te maken. Tijdens deze avond hebben ook meerdere burgers zich opgegeven voor de werkgroep, waarmee het Programma van Eisen (PvE) is gemaakt en het ontwerptraject wordt doorlopen.

Stap 3  — Opstellen Programma van Eisen

Plangroep Heggen, dat in opdracht van de gemeente werkt, heeft op basis van de door de gemeente gestelde randvoorwaarden en de verzamelde input van de bewonersavond een programma van eisen (PVE) opgesteld. Behalve het PVE werden een aantal dwarsprofielen gemaakt met mogelijke ontwerpvarianten voor de straat. Deze worden benut tijdens de volgende bewonersbijeenkomst.

Stap 4  — 2e Bewonersbijeenkomst en 3e bewonersbijeenkomst

Op woensdag 8 april 2020 en 20 mei 2020 stonden de tweede en derde bewonersavond van het project gepland. Echter zijn vanwege de omstandigheden omtrent Corona deze avonden uitgesteld voor onbepaalde tijd. In samenspraak met de klankbordgroep wordt digitaal het ontwerpproces doorlopen.

Stap 5  — Opstellen Schetsontwerp

Op basis van het PVE en in samenspraak met de werkgroep wordt in de periode oktober-november 2020 het schetsontwerp gemaakt voor het volledige plangebied.

Stap 6 — Opstellen Voorlopig ontwerp / Definitief ontwerp

Gedurende het ontwerpproces zal het schetsontwerp worden doorvertaald naar het voorlopig ontwerp (VO). Dit gebeurt in de periode november-december 2020. Vervolgens zal het voorlopig ontwerp worden vertaald naar definitief ontwerp (DO) in de periode januari-oktober 2021.

Stap 7  — Aanschrijven nutsbedrijven (1)

Namens de gemeente Gulpen-Wittem wordt aan de nutsbedrijven gevraagd of zij binnen afzienbare tijd saneringswerkzaamheden verwachten cq op de planning hebben staan binnen het plangebied. Saneringswerkzaamheden zijn  de werkzaamheden, waarbij de “oude” kabels- en/of leidingen aan het einde van hun levensduur zijn en vervangen dienen te worden.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Stap 8  — Bestek en bestekstekeningen

Op basis van het DO zal het bestek worden opgesteld, dat samen met de tekeningen, het contractdocument vormt waarop een aannemer zijn prijs bepaald en het werk uit kan voeren. Het bestek wordt gemaakt in de periode oktober 2021-februari 2022.

Stap 9  — Aanschrijven nutsbedrijven (2)

Anders dan in stap 7, worden de nutsbedrijven nu gevraagd om op basis van het ontwerp (verharding en riool) van het ingenieursbureau na te gaan of zij knelpunten voorzien op het ontwerp in relatie tot hun kabels en leidingen. Indien deze knelpunten niet opgelost kunnen worden zullen verleggingswerkzaamheden voorafgaand aan de civiele werkzaamheden door de nutsbedrijven worden uitgevoerd.

Stap 10  — Prijsvorming en aanbesteding

Als de contractstukken definitief zijn kan de aanbestedingsprocedure worden opgestart. Tijdens deze procedure worden aannemers uitgenodigd om een prijs voor het gehele project af te geven. Verwacht wordt, dat in de periode maart-april 2022 definitief opdracht kan worden verstrekt voor de uitvoering. Vanaf dat moment kan de aannemer materialen inkopen en met zijn voorbereiding beginnen. Ook zal de aannemer tijdens zijn voorbereiding terugkoppeling geven over fasering / planning / werkzaamheden. Dit doet hij tijdens 1 of meerdere bewonersbijeenkomsten. Naar verwachting wordt u in het 2e kwartaal van 2022 hierover geïnformeerd worden.

Stap 11  — Schop in de grond (start uitvoering)

Het streven is om in 2e kwartaal 2022 te starten met de werkzaamheden. Wanneer er precies gestart wordt, is op dit moment nog niet duidelijk en zal gaandeweg het voorbereidingstraject moeten blijken. Dit is mede afhankelijk van de werkzaamheden die vooruitlopend aan het project nog aan de water- en/of gasleiding moeten gebeuren de resultaten uit de diverse onderzoeken en de weersomstandigheden.

20.001 - Streetview Wittemerweg