Projectinfo

Watermaatregelen en onderhoud Burg. Pappersweg – Gonthofweg – Mr. Beukenweg

Algemeen

Welkom op de site van het project ‘Watermaatregelen en onderhoud Brug. Pappersweg – Gonthofweg – Mr. Beukenweg’. Via deze weg willen wij u graag informeren over het project, waarbij werkzaamheden aan de riolering en de bovenbouw centraal staan.

In onderstaande kaart is het beoogde projectgebied weergegeven. U kunt op de afbeelding klikken voor een vergrote weergave.

Het project wordt voorbereid in samenwerking met Plangroep Heggen. Bij dit project zijn/worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1 — 1e Bewonersbijeenkomst blanco
Op woensdag 19 oktober 2022 heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden voor omwonenden en belanghebbenden. Op deze avond werd de aanleiding en proces van het project toegelicht. Na een algemene toelichting werden de aanwezige uitgenodigd om ideeën, wensen, problemen en verbeterpunten kenbaar te maken.

Stap 2 — Opstellen Programma van Eisen
Plangroep Heggen, dat in opdracht van de gemeente Gulpen-Wittem werkt, gaat op basis van de door de gemeente gestelde randvoorwaarden en de verzamelde input van de bewonersavond een programma van eisen (PVE) opstellen. Behalve het PVE worden een aantal dwarsprofielen gemaakt met mogelijke ontwerpvarianten voor de straat. Deze worden benut tijdens de bewonersbijeenkomsten.

Stap 3 — Opstellen Schetsontwerp
Op basis van het PVE en de input van stakeholders wordt in de periode oktober – december 2022 het schetsontwerp gemaakt voor de bovengrond en de ondergrond van het plangebied. Naast het maken van een schetsontwerp wordt een kansenkaart opgesteld.

Stap 4 — 2e Bewonersbijeenkomst
De verwaching is dat in de periode van december ’22 en januari ’23 een 2e bewonersbijeenkomst zal gepland worden. Tijdens de bijeenkomst wordt het schetsontwerp met de kansenkaart getoond en krijgen de bewoners de mogelijkheid om vragen te stellen.

Stap 5 — Vooronderzoeken en metingen
In de periode december ’22 en januari ’23 worden binnen het plangebied diverse onderzoeken uitgevoerd die voor de uitwerking en de uitvoering van het project benodigd zijn. Denk hierbij onder andere aan: terreinmeting, rioolinspectie, milieukundig onderzoek en hydrologisch onderzoek

Stap 6 — Opstellen Voorlopig ontwerp
Gedurende het ontwerpproces zal het schetsontwerp worden door vertaald naar het voorlopig ontwerp (VO). Dit gebeurt na de 2e bewonersavond.

Stap 7 — Opstellen bouwteam overeenkomst
Na het VO zal een bouwteam-overeenkomst worden opgesteld. Met deze overeenkomst zal een aannemer geselecteerd worden die samen met de gemeente en het ingenieursbureau de vervolgstappen gaat nemen in de voorbereiding (o.a. DO, technische tekeningen) tot en met de uiteindelijke uitvoering.

Nieuws

Definitief ontwerp
Het definitief ontwerp is tot stand gekomen na diverse bewoners overleggen, intern overleg en overleggen met Waterschap en Natuurmonumenten.

Het definitief ontwerp vormt de basis voor de verdere uitwerking en werkvoorbereiding van het project. In het definitief ontwerp zijn ook wensen en kansen meegenomen, zoals langsparkeren Meester Beukenweg, Inrichting Hoofdstraat, Inrichting Dr.Janssenplein. Deze zijn onder voorbehoud van financiering. Het kan zijn dat onderdelen ( wensen/kansen) nu, omwille van budget, niet meegenomen kunnen worden en op een later, nader te bepalen, tijdstip gerealiseerd worden. De tekeningen zijn te downloaden via onderstaande links.

Wij danken iedereen voor zijn of haar inbreng.

23.061 – Definitief ontwerp

23.061 – Riool ontwerp

Conclusie enquête verkeerssituatie
Tijdens de tweede bewonersavond en middels een bewonersbrief, werd aan alle bewoners gevraagd om een enquête in te vullen. De enquête had als doel om na te gaan of het wijzigen van de verkeerssituatie, van tweerichtingsverkeer naar eenrichtingsverkeer, welke geopperd werd tijdens de eerste bewonersavond, haalbaar is of niet. Een 70-tal bewoners gaven, middels brief of digitaal op de website, hun voorkeur door. De resultaten van deze enquête zijn samengevoegd en geëvalueerd. Om een dergelijke grote wijziging uit te voeren in de verkeerssituatie moet een overgrote meerderheid voorstander zijn. Geconcludeerd kan worden dat dit niet het geval is. Derhalve is, in overleg met de verkeerskundige van de gemeente, besloten om de huidige verkeerssituatie te handhaven. De conclusie kunt u via onderstaande link raadplegen.

22.079 – Conclusie verkeersenquête

2e Bewonersbijeenkomst – update
Op woensdag 11 januari 2023 heeft de tweede bewonersavond plaatsgevonden. De avond lokte zo een 60-tal geïnteresseerde bezoekers. Er werd een overzicht gegeven van de gemaakte opmerkingen en hoe deze zullen worden opgenomen in het ontwerp. De opmerkingenlijst werd verder aangevuld met de opmerkingen die gegeven werden tijdens de avond. Het verslag van de avond inclusief bijlage zijn hieronder te raadplegen.

22.079 – Verslag 2e bewonersavond Burg.Pappersweg-Gonthofweg-Mr.Beukenweg

22.079 – Bijlage 1 – opmerkingen 2e bewonersavond Burg. Pappersweg-Gonthofweg-Mr.Beukenweg

2e Bewonersbijeenkomst – enquête
Op woensdag 11 januari 2023 vond een tweede bewonersavond plaats in de brandweerkazerne Mechelen spetsweide. Tijdens deze avond werden reeds enkele ontwerpideeën getoond middels een presentatie, welke hier te raadplegen is.

Een veel gehoorde opmerking van diverse bewoners en de brandweer was de hinderlijke verkeerssituatie en de matige doorstroming van het verkeer. Geopperd werd om eenrichtingsverkeer in te stellen in de Burg. Pappersweg, Mr. Beukenweg en Gonthofweg. Tijdens de bewonersavond werden twee verschillende verkeersituaties gepresenteerd (eenrichtingsverkeer en tweerichtingsverkeer), met de voor- en nadelen. Nu vragen wij u om uw keuze kenbaar te maken via onderstaand enquêteformulier. Uw mening is hiervoor van groot belang, zodat wij kunnen inschatten of het wijzigen van de verkeerssituatie haalbaar is of niet.

Enquête verkeerssituatie Burg.Pappersweg-Gonthofweg-Mr.Beukenweg

1e Bewonersbijeenkomst – update
Op woensdag 19 oktober 2022 heeft de eerste bewonersavond plaatsgevonden. Het was een geslaagde eerste avond die mocht rekenen op circa 40-50 geïnteresseerde bezoekers. Tijdens de avond is een algemene presentatie gegeven, welke hier te raadplegen is. Ook werden de bewoners in de gelegenheid gesteld om opmerkingen, wensen en knelpunten aan te kaarten. Het verslag van de avond inclusief bijlage zijn hieronder te raadplegen.

22.079 – Verslag 1e bewonersavond Burg.Pappersweg-Gonthofweg-Mr.Beukenweg

22.079 – Bijlage 1 – opmerkingen 1e bewonersavond Burg. Pappersweg-Gonthofweg-Mr.Beukenweg

1e Bewonersbijeenkomst
Op woensdag 19 oktober 2022 is vanaf 19.30 uur in de brandweerkazerne Mechelen spetzesweide een bewonersbijeenkomst. De avond is bedoeld om u te informeren over de aanleiding en kaders van het project en uw lokale kennis en ervaringen mee te nemen in de verdere uitwerking. De betreffende uitnodiging voor deze avond is hier digitaal te raadplegen.

Plannen

Plannen zullen in de toekomst via deze pagina geraadpleegd kunnen worden.

Planning

Globale planning van het project*:

  • 1e bewonersavond: 19 oktober 2022 -> ophalen informatie
  • Opstellen schetsontwerp: oktober – december 2022
  • 2e bewonersavond: december 2022 – januari 2023
  • Opstellen voorlopig ontwerp: januari – februari 2023
  • Opstellen Bouwteam: februari – juli 2023

*Onder voorbehoud:

  • Verkeersbesluit
  • Voldoende financiële middelen

Contact

Heeft u vragen, ideeën of suggesties? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Gulpen-Wittem: Dhr. P. Moonen pedro.moonen@gulpen-wittem.nl.

Gemeente Gulpen-Wittem

Bezoekadres
Willem Vliegenstraat 12
6271 DA Gulpen

Correspondentie-adres
Postbus 56
6270 AB Gulpen

info@gulpen-wittem.nl
www.gulpen-wittem.nl

Plangroep Heggen BV

Bezoekadres
Parkweg 1a
6121 HV Born

Correspondentie-adres
Postbus 44
6120 AA Born

(046) 458 22 22
info@plangroep-heggen.nl
www.plangroepheggen.nl