Aanleg visvijver, Schinveld

In de schinveldse bossen in de Gemeente Onderbanken ligt het Natuur- en Landschaftspark Rodebach-Roode Beek.
Hier lag een gebiedsvreemd object dat een barrière vormde voor de verdere natuurontwikkeling. Het ging hierbij om de oude visvijver. Deze visvijver lag in de Ecologische Hoofdstructuur en vormde om een drietal redenen een bedreiging, te weten:
-tegenhouden unieke natuurontwikkeling;
-gemotoriseerd verkeer door natuurgebied;
-openbare orde en veiligheid.

De visvijver lag midden in het natuurgebied, in het dal van de Ruscherbeek. Door diverse ingrepen ten bate van de visvijver (dammen, sluizen, etc.) werd de doelstelling van natuurlijke vernatting tegengewerkt. Door vernatting zou zich in het dal van de Ruscherbeek het oorspronkelijke doorstroommoeras kunnen herontwikkelen, een biotoop die in Europa nauwelijks meer voorkomt. Dit type moeras is vaak niet meer realiseerbaar omdat het kan leiden tot wateroverlast in aangrenzende gebieden. Door de aanwezigheid van de visvijver was deze ontwikkeling echter niet mogelijk. Daarnaast was het – doordat de visvijver in het midden van het natuurgebied lag – niet mogelijk het gebied af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit gemotoriseerd verkeer veroorzaakte hinder voor zowel de natuurontwikkeling als de recreanten die het gebied bezochten. De gemeente Onderbanken wilde dan ook reeds enkele jaren de Schinveldse Bossen afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. Vanwege de oude locatie van de visvijver liet de sociale veiligheid te wensen over. Jeugdleden moesten immers door het bos om bij het vijvercomplex te komen. Bovendien was er vanwege de afgelegen ligging nauwelijks sociale controle mogelijk. Op de oude locatie was dan ook geregeld sprake van vernielingen en inbraken.

De gemeente Onderbanken ontvouwde toen de plannen om de Roode Beek in het centrum ontkluizen en renatureren. Langs de as van deze renaturatie, aan de rand van het Natuur- en Landschaftspark Rodebach-Roode Beek, lag de voormalige rioolwaterwaterzuivering (RWZI), op deze locatie is nu de nieuwe visvijver gerealiseerd.

Projectnaam: Aanleg visvijver, Schinveld
Opdrachtgever: Gemeente Onderbanken
Plaats: Schinveld
Vakgebied: Civiel- en Cultuurtechniek en Directie
Status: Afgerond

Geen reacties mogelijk.