Herinrichting wijk Moesel, Weert

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Contact

Welkom op de site van het project ‘Herinrichting wijk Moesel, Weert’. Via deze website willen wij u graag informeren over het project, waarbij de aanleg van een gescheiden rioolsysteem en de aanpassing van de straatprofielen centraal staan. In de onderstaande kaart is het projectgebied weergegeven.

De gemeente Weert heeft Plangroep Heggen de opdracht gegeven om het ontwerp te maken van zowel de riolering als de diverse wegen en groen binnen het plangebied. Van deze ontwerpen zijn vervolgens bestek- en uitvoeringstekeningen gemaakt.

De plannen zijn inmiddels gereed en door de gemeente Weert goedgekeurd voor uitvoering. Uiteraard zijn zelfs tijdens de realisatie kleinere aanpassingen nog mogelijk. Op deze website kunt u de plannen ook inzien en zie ook onder ”plannen” de sfeerimpressies van de huidige en toekomstige situatie, dus vóór en na de realisatie van het project.

Er zijn inmiddels meerdere stappen doorlopen, hieronder worden de stappen kort weergegeven.

Stap 1 — Vooronderzoeken en metingen

Er zijn in alle straten van het plangebied diverse onderzoeken uitgevoerd, deze zijn nodig om de juiste uitvoeringsmaatregelen te bepalen. Deze onderzoeken bestaan onder andere uit een infiltratieonderzoek en Bomen Effect Analyse. Bijkomend wordt de grondopbouw en -kwaliteit onderzocht en de grondwaterstand bepaald. Verder zijn er terreinmetingen uitgevoerd.

Stap 2 — Eerste bewonersbijeenkomst en Schets Ontwerp 

Op basis van de eerste bevindingen is een algemene bewonersbijeenkomst op 5 februari 2019 gehouden. Hieruit zijn ook enkele bewoners naar voren getreden om de klankbordgroep te vormen. Deze groep heeft zich samen met de ontwerper gebogen over de ontwerpuitdagingen binnen de wijk. Op basis van de opgehaalde informatie, in samenspraak met de klankbordgroep, is het schetsontwerp voor de wijk gemaakt.

Stap 3 — Voorlopig ontwerp en tweede bewonersbijeenkomst 

In samenspraak met de klankbordgroep zijn de gemaakte schetsen concreter gemaakt met als tussenproduct een voorlopig ontwerp (VO). Naar mate het ontwerpproces vordert, is er ook meer en meer bekend met betrekking tot de thema’s riolering, planning en fasering.

Stap 4 — Definitief ontwerp

Het Definitief Ontwerp is begin 2021 met de klankbordgroep gedeeld en via een bewonersbrief kenbaar gemaakt. Het ontwerp is ook door de Raad. Hierna is gestart met de detailleringen zodat het ontwerp uitgewerkt wordt tot een zogenaamd bestek. Dat bestek is een technische uitwerking van het ontwerp (de tekening) en zal samen met die tekeningen, het contractdocument vormen waarop een aannemer kan inschrijven.

Stap 5 — Prijsvorming en aanbesteding

De aanbestedingsfase zal eind 2021 afgerond worden. Hieruit volgt normaal gesproken een passende aannemer die het werk zal realiseren. In die fase zijn er nog wel risico’s die leiden tot vertragingen. Een en ander moet dus zorgvuldig doorlopen worden. Als dit traject is doorlopen zal de aannemer enkele maanden daarna starten met de werkzaamheden.

Stap 6 — Schop in de grond (start uitvoering)

Het streven is om begin 2022 te starten met het project, de daadwerkelijke uitvoering. Voordat de aannemer begint met de werkzaamheden wordt u hierover nog per brief geïnformeerd. In die brief zullen de directe contactgegevens van de aannemer vermeldt worden. Maar ook worden de contactgegevens van de toezichthouder van de gemeente vermeldt. Ook zal aangegeven worden wat de werkvolgorde is zodat u een indicatie heeft van de werkzaamheden in uw straat.

Stap 7 — De realisatie (tijdens de uitvoering)

Voordat er gestart wordt zal er in de betreffende straat nog een huis-aan-huis brief bezorgd worden. In die brief staat de precieze planning van de betreffende straat. Tijdens de werkzaamheden wordt parkeren dan helaas niet meer mogelijk in de straat. Maar u kunt wel altijd bij uw woning. Voor hulpdiensten is de straat natuurlijk wel bereikbaar. Tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de aannemer (de uitvoerder van de werkzaamheden) en met de toezichthouder van de gemeente. U kunt hier terecht voor informatie, planning werkwijze en dergelijke. Maar ook bij klachten of eventuele schade. De aannemer en de toezichthouder zal daarbij ook op gezette tijden aanwezig zijn op het werk. U kunt dan binnenlopen voor alle zaken rondom het project.

De hele wijk zal dus nog per post een brief ontvangen met het verdere verloop van het project.

Willem de Rijkestraat