Herinrichting wijk Moesel, Weert

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Contact

Welkom op de site van het project ‘Herinrichting wijk Moesel, Weert’. Via deze website willen wij u graag informeren over het project, waarbij de aanleg van een gescheiden rioolsysteem en de aanpassing van de straatprofielen centraal staan. In de onderstaande kaart is het projectgebied weergegeven.

De gemeente Weert heeft Plangroep Heggen de opdracht gegeven om het ontwerp te maken van zowel de riolering als de diverse wegen en groen binnen het plangebied. Van deze ontwerpen zijn vervolgens bestek- en uitvoeringstekeningen gemaakt.

De plannen zijn inmiddels gereed en door de gemeente Weert goedgekeurd voor uitvoering. Uiteraard zijn zelfs tijdens de realisatie kleinere aanpassingen nog mogelijk. Op deze website kunt u de plannen ook inzien en zie ook onder ”plannen” de sfeerimpressies van de huidige en toekomstige situatie, dus vóór en na de realisatie van het project.

Er zijn inmiddels meerdere stappen doorlopen, hieronder worden de stappen kort weergegeven.

Stap 1 — Vooronderzoeken en metingen

Er zijn in alle straten van het plangebied diverse onderzoeken uitgevoerd, deze zijn nodig om de juiste uitvoeringsmaatregelen te bepalen. Deze onderzoeken bestaan onder andere uit een infiltratieonderzoek en Bomen Effect Analyse. Bijkomend wordt de grondopbouw en -kwaliteit onderzocht en de grondwaterstand bepaald. Verder zijn er terreinmetingen uitgevoerd.

Stap 2 — Eerste bewonersbijeenkomst en Schets Ontwerp 

Op basis van de eerste bevindingen is een algemene bewonersbijeenkomst op 5 februari 2019 gehouden. Hieruit zijn ook enkele bewoners naar voren getreden om de klankbordgroep te vormen. Deze groep heeft zich samen met de ontwerper gebogen over de ontwerpuitdagingen binnen de wijk. Op basis van de opgehaalde informatie, in samenspraak met de klankbordgroep, is het schetsontwerp voor de wijk gemaakt.

Stap 3 — Voorlopig ontwerp en tweede bewonersbijeenkomst 

In samenspraak met de klankbordgroep zijn de gemaakte schetsen concreter gemaakt met als tussenproduct een voorlopig ontwerp (VO). Naar mate het ontwerpproces vordert, is er ook meer en meer bekend met betrekking tot de thema’s riolering, planning en fasering.

Stap 4 — Definitief ontwerp

Het Definitief Ontwerp is begin 2021 met de klankbordgroep gedeeld en via een bewonersbrief kenbaar gemaakt. Het ontwerp is ook door de Raad. Hierna is gestart met de detailleringen zodat het ontwerp uitgewerkt wordt tot een zogenaamd bestek. Dat bestek is een technische uitwerking van het ontwerp (de tekening) en zal samen met die tekeningen, het contractdocument vormen waarop een aannemer kan inschrijven.

Stap 5 — Prijsvorming en aanbesteding

Eind 2021 is het aanbestedingstraject afgerond en in de eerste helft van 2022 heeft de aannemer ‘Samen Duurzaam Moesel’ (een samenwerking tussen Bloem Infra B.V. en Van Beers Hoogeloon) opdracht gekregen voor de werkzaamheden.

Stap 6 — Schop in de grond (start uitvoering)

Eind februari 2023 is de aannemer ‘Samen Duurzaam Moesel’ gestart met de werkzaamheden. Er is gestart met het maken van de ondergrondse boring voor het regenwaterriool onder de Maaseikerweg door.  Tevens heeft de aannemer een inloopdag voor de bewoners gehouden, er is een panoramadek geplaatst en leerlingen hebben van OBS de Graswinkel het project bezocht.

In mei 2023 is de uitvoering van de straten in de wijk Moesel van start gegaan. Wethouder Winters van de gemeente Weert opende het project en onthulde het projectbord.

Stap 7 — De realisatie (tijdens de uitvoering)

Voordat gestart wordt zal in de betreffende straat een huis-aan-huis brief bezorgd worden. In die brief staat de precieze planning van de betreffende straat. Tijdens de werkzaamheden wordt parkeren helaas niet meer mogelijk in de straat, maar uw woning blijft wel bereikbaar. Voor hulpdiensten blijft de straat natuurlijk wel toegankelijk. Tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager. U kunt hierbij terecht voor informatie, planning werkwijze en dergelijke, maar ook bij klachten of eventuele schade. De omgevingsmanager zal daarbij ook op gezette tijden aanwezig zijn op het werk. U kunt dan binnenlopen voor alle zaken rondom het project. U kunt alle contactgegevens vinden onder het kopje ‘contact’

Willem de Rijkestraat