Herinrichting wijk Moesel, Weert

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Contact

Welkom op de site van het project ‘Herinrichting wijk Moesel, Weert’. Via deze website willen wij u graag informeren over het project, waarbij de aanleg van een gescheiden rioolsysteem en de aanpassing van de straatprofielen centraal staan.

In de onderstaande kaart is het beoogde projectgebied weergegeven. Recentelijk heeft de gemeente Weert Plangroep Heggen opdracht gegeven om een ontwerp te maken van zowel de riolering als de diverse wegen binnen het plangebied. Van deze ontwerpen zullen vervolgens bestek- en uitvoeringstekeningen worden gemaakt.

Stap 1 — Vooronderzoeken en metingen

In de periode januari t/m februari 2019 worden bij u in de straat diverse onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn om de juiste uitvoeringsmaatregelen te bepalen. Deze onderzoeken bestaan onder andere uit een infiltratieonderzoek en Bomen Effect Analyse. Bijkomend wordt  de grondopbouw en -kwaliteit onderzocht en de grondwaterstand bepaald. Om deze gegevens te verkrijgen worden diverse gaten in de weg en trottoirs geboord. Nadat het materiaal is verzameld worden de gaten weer gedicht. Verder wordt in deze periode een terreinmeting uitgevoerd. Tijdens de inmeting meet een landmeetploeg de aanwezige wegelementen en de hoogtes van onder andere de dorpels van uw woning.

Stap 2 — Eerste bewonersbijeenkomst en opmaak schetsontwerp 

Op basis van de eerste bevindingen wordt een algemene bewonersbijeenkomst gepland. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 5 februari 2019. Circa 3 weken voorafgaand aan de bewonersbijeenkomst ontvangt u een uitnodiging. Gedurende deze avond zal een presentatie gegeven worden over o.a. de aanleiding, het doel en de kaders van het project. Bewoners worden geprikkeld om huidige problemen kenbaar te maken en mee te denken over de nieuwe vormgeving van hun wijk. Aan het einde van de avond kan men zich opgeven voor een klankbordgroep. Deze groep zal samen met de ontwerper zich buigen over de ontwerpuitdagingen binnen de wijk. Op basis van de opgehaalde informatie worden, in samenspraak met de klankbordgroep, de eerste ideeën opgezet in een schetsontwerp voor de wijk.

Stap 3 — Voorlopig ontwerp en tweede bewonersbijeenkomst 

In samenspraak met de klankbordgroep worden de gemaakte schetsen concreter gemaakt met als tussenproduct een voorlopig ontwerp (VO). U wordt gedurende een tweede bewonersbijeenkomst in de gelegenheid gesteld om de plannen in te zien en vragen te stellen. Naar mate het ontwerpproces vordert, is er ook meer en meer bekend met betrekking tot de thema’s riolering, planning en fasering.

Stap 4 — Definitief ontwerp en derde bewonersbijeenkomst 

Na de tweede bewonersavond wordt het ontwerp verder in detail uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). Het is de bedoeling om het DO in september/oktober 2019 aan u te presenteren tijdens de derde bijeenkomst. Het plan ligt dan in grote lijnen vast. Nadere detailleringen worden tijdens deze avond besproken om vervolgens verder te kunnen met de uitwerking van het bestek, dat samen met de tekeningen, het contractdocument vormt waarop een aannemer zijn prijs bepaald en het werk uit kan voeren.

Stap 5 — Prijsvorming en aanbesteding

Als alles volgens planning verloopt zijn de contractstukken tussen januari/februari 2020 definitief en kan aansluitend de aanbestedingsprocedure worden opgestart. Tijdens deze procedure worden aannemers uitgenodigd om een prijs voor het gehele project af te geven. Verwacht wordt, dat in april 2020 definitief opdracht kan worden verstrekt voor de uitvoering. Vanaf april 2020 kan de aannemer materialen inkopen en met zijn voorbereiding beginnen.

Stap 6 — Schop in de grond (start uitvoering)

Het streven is om in juni 2020 het project te realiseren. Of dit daadwerkelijk haalbaar is, is op dit moment nog niet duidelijk en zal gaandeweg het voorbereidingstraject moeten blijken. Dit is mede ook afhankelijk van de werkzaamheden die vooruitlopend aan het project nog aan de water- en/of gasleiding moeten gebeuren. De gemeente is hierover in gesprek met onder andere de waterleidingmaatschappij Limburg en andere bedrijven.

 

Willem de Rijkestraat