Vervangen en afkoppelen riolering Vloedstraat – Pastorijstraat en omgeving te Nuth

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Contact

 

 

Welkom op de site van het project ‘Vervangen en afkoppelen riolering Vloedstraat – Pastorijstraat e.o. te Nuth’. Via deze website willen wij u graag informeren over het project, waarbij diverse rioleringswerkzaamheden, de herinrichting van de Vloedstraat en een gedeelte van de Pastorijstraat en de aanleg van een regenwaterbuffer centraal staan.

 In onderstaande kaart is het beoogde projectgebied weergegeven :

Plangebied Vloedstraat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het project wordt voorbereid in samenwerking met Plangroep Heggen en dient in het derde kwartaal van 2019 gereed te zijn. De voorbereidende werkzaamheden aan onder andere de gasleiding zijn reeds gestart. In de Vloedstraat en Pastorijstraat wordt de oude riolering vervangen en tevens een extra regenwaterriool aangelegd. Door deze ingrepen kan meer water ondergronds worden afgevoerd. Verder worden in het wegprofiel maatregelen getroffen om in extreme situaties, het water zoveel mogelijk binnen het wegprofiel af te voeren naar de groenzone tussen Spoorstraat en de autosnelweg (A76). Op deze plek wordt een ondiepe waterbuffer / greppel aangelegd waarin het overtollige water wordt opgevangen. Direct na de piekbui wordt het water via de Zijpendervloedgraaf afgevoerd naar de Geleenbeek. Behalve de ondergrondse maatregelen wordt ook de bovenbouw vernieuwd en wordt de bocht in de Pastorijstraat heringericht. Eveneens wordt in de Schmeddingstraat een regenwaterriool aangelegd om het water vanuit de vijver de Ping af te koppelen van de vuilwater riolering. De inrichting van de Schmeddingstraat blijft gehandhaafd.

Bij dit project zijn/worden de volgende stappen doorlopen:

Stap 1  — Vooronderzoeken en metingen

In de periode april tot en met juni 2018 worden binnen het plangebied diverse onderzoeken uitgevoerd die voor de uitwerking en de uitvoering van het project benodigd zijn. Denk hierbij onder andere aan: terreinmeting, rioolinspectie, milieukundig onderzoek en hydrologisch onderzoek

Stap 2  — Aanschrijven nutsbedrijven (1)

Namens de gemeente Nuth wordt aan de nutsbedrijven gevraagd of zij binnen afzienbare tijd saneringswerkzaamheden verwachten cq op de planning hebben staan binnen het plangebied. Saneringswerkzaamheden zijn  de werkzaamheden, waarbij de “oude” kabels- en/of leidingen aan het einde van hun levensduur zijn en vervangen dienen te worden.

Stap 3  — Opstellen voorlopig ontwerp

Het ingenieursbureau dat in opdracht van de gemeente werkt stelt op basis van de door de gemeente gestelde randvoorwaarden een eerste ontwerp op.

Stap 4  — Bewonersbijeenkomst voorlopig ontwerp

Op 5 juli 2018 staat de bewonersbijeenkomst van het project gepland. Op deze avond zal het voorlopig ontwerp en het onderdeel water centraal staan.

Stap 5  — Opstellen definitief ontwerp

Op basis van het VO zal het DO worden opgesteld. In het DO wordt het VO gedetailleerd uitgewerkt en wordt eventuele input uit de bewonersbijeenkomst verwerkt.

Stap 6  — Aanschrijven nutsbedrijven (2)

Anders dan in stap 2, worden de nutsbedrijven nu gevraagd om op basis van het ontwerp (verharding en riool) van het ingenieursbureau na te gaan of zij knelpunten voorzien op het ontwerp in relatie tot hun kabels en leidingen. Indien deze knelpunten niet opgelost kunnen worden zullen verleggingswerkzaamheden voorafgaand aan de civiele werkzaamheden door de nutsbedrijven worden uitgevoerd.

Stap 7  — Bestek en bestekstekeningen

Op basis van het DO zal het bestek worden opgesteld, dat samen met de tekeningen, het contractdocument vormt waarop een aannemer zijn prijs bepaald en het werk uit kan voeren.

Stap 8  — Prijsvorming en aanbesteding

Als de contractstukken definitief zijn kan de aanbestedingsprocedure worden opgestart. Tijdens deze procedure worden aannemers uitgenodigd om een prijs voor het gehele project af te geven. Verwacht wordt, dat in de periode juni 2019 definitief opdracht kan worden verstrekt voor de uitvoering. Vanaf dat moment kan de aannemer materialen inkopen en met zijn voorbereiding beginnen.

Stap 9  — Schop in de grond (start uitvoering)

Het streven is om in oktober 2019 te starten met de werkzaamheden. Wanneer er precies gestart wordt, is op dit moment nog niet duidelijk en zal gaandeweg het voorbereidingstraject moeten blijken. Dit is mede afhankelijk van de werkzaamheden die vooruitlopend aan het project nog aan de water- en/of gasleiding moeten gebeuren de resultaten uit de diverse onderzoeken en de weersomstandigheden.

Vloedstraat bestaand