Reconstructie Stationsstraat te Elsloo

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Contact

Welkom op de site van het project ‘Reconstructie Stationsstraat te Elsloo’. Via deze website willen wij u graag informeren over het project, waarbij diverse rioleringswerkzaamheden en de herinrichting van een gedeelte van de Stationsstraat centraal staan.

In onderstaande luchtfoto is het beoogde projectgebied weergegeven :Luchtfoto + plangebied

Recentelijk heeft de gemeente Stein een verkeersarrangement laten opstellen in het kader van diverse problemen in de straat. Plangroep Heggen heeft opdracht gekregen dit arrangement door te vertalen naar een stedenbouwkundig ontwerp en deze vervolgens uit te werken tot bestek- en uitvoeringstekeningen.

Stap 1 — Vooronderzoeken en metingen

In de periode september t/m oktober worden bij u de straat diverse onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn om de juiste uitvoeringsmaatregelen te bepalen. Zo wordt onder andere de grondopbouw en -kwaliteit onderzocht en de grondwaterstand bepaald. Om deze gegevens te verkrijgen worden diverse gaten in de weg en trottoirs geboord. Nadat het materiaal is verzameld worden de gaten weer gedicht. Verder wordt in deze periode een terreinmeting uitgevoerd. Tijdens de inmeting meet een landmeetploeg de aanwezige wegelementen en de hoogtes van onder andere de dorpels van uw woning.

Stap 2 — Eerste Bewonersbijeenkomst voorlopig ontwerp

Als de resultaten van de vooronderzoeken bekend zijn, wordt gestart met het ontwerp van de riolering (ondergrond) en de weginrichting (bovenbouw). Voor het ontwerp van de bovenbouw wordt het reeds gemaakte verkeersarrangement als basis gebruikt. Dit verkeerskundig ontwerp wordt opnieuw onder de loep genomen en nader uitgewerkt zodat de kwaliteit en belevingswaarde van de openbare ruimte wordt vergroot. Het voorlopige ontwerp wordt gemaakt in de periode september-oktober van dit jaar. Ons voornemen is om in eind oktober/begin november een eerste bewonersavond te organiseren. Hierbij zullen wij het voorlopige ontwerp presenteren en heeft u de gelegenheid om uw ideeën met betrekking tot uw straat in te brengen en vragen te stellen. Plangroep Heggen zal tijdens de avond aanwezig zijn om uw ideeën op te halen en ze zo mogelijk te verwerken in de verdere voorbereiding van het project. Circa 3 weken voorafgaand aan de bewonersbijeenkomst ontvangt u een uitnodiging. Gedurende deze avond zal tevens meer informatie gegeven worden met betrekking tot het afkoppelen.

Stap 3 — Tweede Bewonersbijeenkomst definitief ontwerp

Na de eerste bewonersavond wordt het ontwerp verder in detail uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). Het is de bedoeling om het DO in februari 2019 aan u te presenteren tijdens een tweede bijeenkomst. Het plan ligt dan in grote lijnen vast. Nadere detailleringen worden tijdens deze avond besproken om vervolgens verder te kunnen met de uitwerking van het bestek, dat samen met de tekeningen, het contractdocument vormt waarop een aannemer zijn prijs bepaald en het werk uit kan voeren.

Stap 4 — Prijsvorming en aanbesteding

Als alles volgens planning verloopt zijn de contractstukken tussen mei-juni 2019 definitief en kan aansluitend de aanbestedingsprocedure worden opgestart. Tijdens deze procedure worden aannemers uitgenodigd om een prijs voor het gehele project af te geven. Verwacht wordt, dat in juni 2019 definitief opdracht kan worden verstrekt voor de uitvoering. Vanaf juni 2019 kan de aannemer materialen inkopen en met zijn voorbereiding beginnen.

Stap 5 — Schop in de grond (start uitvoering)

Het streven is om in de zomer van 2019 het project te realiseren. Of dit daadwerkelijk haalbaar is, is op dit moment nog niet duidelijk en zal gaandeweg het voorbereidingstraject moeten blijken. Dit is mede ook afhankelijk van de werkzaamheden die vooruitlopend aan het project nog aan de water- en/of gasleiding moeten gebeuren. De gemeente is hierover in gesprek met onder andere de waterleidingmaatschappij Limburg en andere bedrijven.

Stationstraat - Photosphere