Reconstructie Mgr. Mannensstraat – Wilmenweg

Home   Nieuws   Plannen   Planning   Contact

Welkom op de site van het project ‘Reconstructie Monsigneur Mannensstraat – Wilmenweg’. Via deze website willen wij u graag informeren over het project ‘Reconstructie Monsigneur Mannensstraat – Wilmenweg’ waarbij de herinrichting van de Mgr. Mannensstraat, de Wilmenweg en het gedeelte Haagdoornweg tot aan de komgrens centraal staan.

Plangebied

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeente Onderbanken is voornemens om in 2018 te starten met de reconstructie van de Mgr. Mannenstraat, Wilmenweg en een gedeelte van de Haagdoornweg. De volledige bovenbouw en een groot deel van de riolering wordt hierbij vernieuwd. Bij dit project zullen de volgende projectstappen worden doorlopen:

Stap 1  — Vooronderzoeken en metingen

In de periode juli tot en met september 2017 worden diverse onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn om de juiste uitvoeringsmaatregelen te bepalen.

Stap 2  — Eerste Bewonersbijeenkomst 11 oktober 2017

Tijdens de eerste bewonersavond worden bewoners en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om ideeën in te brengen en vragen te stellen. Het ingenieursbureau dat in opdracht van de gemeente het ontwerp verder uitwerkt is op deze avond aanwezig om uw ideeën op te halen en ze zo mogelijk te verwerken in de verdere voorbereiding van het project.

Stap 3  — Tweede Bewonersbijeenkomst voorlopig ontwerp

Met de input uit de eerste bewonersavond wordt het voorlopig ontwerp (VO) opgesteld. Het VO zal tijdens een tweede bijeenkomst worden gepresenteerd. Na de tweede bewonersavond wordt het ontwerp verder in detail uitgewerkt tot een definitief ontwerp (DO). Op basis van het DO zal het bestek worden opgesteld, dat samen met de tekeningen, het contractdocument vormt waarop een aannemer zijn prijs bepaald en het werk uit kan voeren.

Stap 4  — Prijsvorming en aanbesteding

Als de contractstukken definitief zijn kan de aanbestedingsprocedure worden opgestart. Tijdens deze procedure worden aannemers uitgenodigd om een prijs voor het gehele project af te geven. Verwacht wordt, dat in medio 2018 definitief opdracht kan worden verstrekt voor de uitvoering. Vanaf dat moment kan de aannemer materialen inkopen en met zijn voorbereiding beginnen.

Stap 5  — Schop in de grond (start uitvoering)

Het streven is om een groot deel van het project al in 2018 te realiseren. Wanneer er precies  gestart wordt, is op dit moment nog niet duidelijk en zal gaandeweg het voorbereidingstraject moeten blijken. Dit is mede afhankelijk van de werkzaamheden die vooruitlopend aan het project nog aan de water- en/of gasleiding moeten gebeuren.

MM_2